جعلیات ابلهانه مسعود خدابنده آب به آسیاب رجوی ریخت!

مرزها مخدوش است، چه چیزی را باید باور کرد؟!

از شنبه شب گذشته( ۲۶ مهر ۱۳۹۹ – ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ ) که جعلیات مسعود خدابنده درباره یکی از افراد جداشده آلبانی منتشر گردید، مشخص بود که سناریو مضحک بی سروتهی طراحی شده تا ظاهرا از جداشدگان آلبانی در مقابل فرقه رجوی حمایت نمایند.
اما محصول کار شیادانی مانند مسعود خدابنده، مسیر فرقه رجوی را در قربانی کردن افراد جداشده از سازمان مجاهدین، هموارتر و جری تر نموده است.
زندگی افراد جداشده را در معرض انواع خطرها و توطئه ها قرار داده و عاملی شده تا هست و نیست جداشدگان توسط رجوی به تاراج برده شود!
فعالیت های مخرب باند مسعود خدابنده(ایران اینترلینک) در بین جداشدگان و در دو دهه گذشته، چاقوی رجوی را علیه جداشدگان و خانواده های آنان تیز تر نموده، قربانیان را مجددا به قربانگاه فرستاده و محصول رنج و شکنج جداشدگان را به صندوق فرقه ریخته است!
به این مدل دنائت می گویند کاسبی با رنج و خون جداشدگانی که در زندان های رجوی تا پای اعدام رفتند، شکنجه شدند یا سر از زندان ابوغریب صدام حسین درآوردند!
باشد تا فرصتی دیگر.

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ – ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰
جواد فیروزمند