نگاهی به مبانی ایدئولوژیک مجاهدین خلق ایران

این برنامه در پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس گروهی است که بعدها با عنوان مجاهدین خلق ایران شناخته می شوند.

ابتدا با نگاهی کوتاه، رویدادهای دهه چهل از نظر می گذرد. سپس به علل تاسیس سازمان و بنیانگذاران اولیه آن می پردازد.

به روند شکل گیری و تدوین ایدئولوژی مجاهدین اشاره می کند و گام به گام  از عملیات های مسلحانه  و ترور مستشاران آمریکایی توسط اعضای اولیه مجاهدین در دوران حکومت پهلوی یاد نموده و به خلاصه ای از جهاد گرایی در اسلام مجاهدین می پردازد.

با اشاره ای به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در سال ۱۳۶۴ ، مدینه فاضله مجاهدین از اشرف ۱ در عراق تا اشرف ۳ در آلبانی را ورق می زند و تا به امروز که در کشورهای غربی، مریم رجوی آن را بعنوان اسلام بردبار و دموکراتیک مجاهدین معرفی می کند….

جواد فیروزمند

آریا ایران – پنجشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹