خشونت و تروریسم روش مبارزه نیست!

مردم ایران از خشونت و تروریسم بیزارند

می گویند: مجاهدین خلق در ایران جایگاهی ندارند.

می پرسند: چرا مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق متنفرند؟

مجاهدین خلق در ۳۷ سال گذشته برای مبارزه با حکومت دست به سلاح برده و اقدام به عملیات های انتحاری و ترور افراد نمودند. با صدام حسین شریک جنگی شدند و به مردم و جامعه ایران تجاوز کردند.

اکنون بدون آنکه از گذشته خود درس بگیرند، در کنار جنگ طلبان همچنان بر طبل جنگ می کوبند و وحشت افکنی در جامعه را ترویج می دهند.

آیا استراتژی گذشته و حال مجاهدین، جز وحشت افکنی و پس رفت جامعه، نتیجه دیگری برای مردم ایران داشت؟

پس چه تفاوتی بین داعش و مجاهدین خلق وجود دارد!؟

سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ – ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ – جواد فیروزمند
آریا ایران