13.4 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

هن هن ها و«لنگش کنهای» فرقۀ رجوی برای قیام و رنج و شکنج مردم!

روزی شخصی داشت با تبر هیزم می شکست و زحمت می کشید و عرق می ریخت زمانی که کارش تمام شد هیزم ها را فروخت در آن هنگام کسی آمد پیشش و گفت: من هم شریک هستم! هیزم شکن گفت: شریک چی هستی؟ مگر تو چه کمکی به من کرده ای؟ گفت: زمانی که تو تبر میزدی هن هایش را من گفتم!! درگیری بین آنها پیش آمد و آنها نزد قاضی رفتند و ماجرا را تعریف کردند قاضی هم آدم رندی بود پرسید هیزم ها را به چقدر فروختی؟ هیزم شکن تمام سکه ها را به قاضی داد قاضی به فرد دیگر گفت بیا جلو و سکه ها را کنار گوشش صدا داد و پرسید : صدای سکه ها را شنیدی؟ گفت: بله گفت که این مزد تو است!! حالا مسعود رجوی هم بعد از هر تحولی در داخل ایران و این بار بعد از هر قیامی و اعتراضی از سوی مردم پیامی آنهم با صدای سعید حسینی گویندۀ تلویزیونش می دهد که آقا من هم شریک!! چون انواع هن هن ها و شعر و شعارها داده ام و جلسات آواز خوانی و سخنرانی ها برای مقامات سابق و اسبق سی آی ای و ارتش آمریکا و جشن و جشنواره های میلیونها دلاری برگزار کرده ام!!!

تا حالا سعید حسینی بدل مسعود رجوی ۵ پیام به اسم این مفقود الاثر خوانده است که به قول آقای مصداقی فقط می تواند ساختۀ ذهن یک بیمار روانی و شخص به غایت روان پریش باشد که به تعدادی اسیر بین پنجاه تا ۸۰ سالۀ غالبا مریض و بیمار و معلول بدون هیچ وسیلۀ حتی دفاعی (تا چه رسد به تهاجمی) می گوید: «ارتش آزادیبخش»!! و موهوماتی مانند «یکانهای فدایی و هسته های ارتش»!! در داخل ایران!! بهم می بافد تا چند صباحی دیگر به این اسیران وامانده و از همه جا بی خبر گذاشته شده روحیه الکی خوشی بدهد و باز با فریبکاری و نیرنگ همیشگی به یاوه هایی مانند «رهبر مقاومت ایران» و«رهبر انقلاب نوین مردم ایران»!! ادامه دهد. اگر کار و مبارزه و مقاومت و رهبری و انقلاب و… با شعر و شعار و حرف زدن و کال کنفرانس و جشنواره و طبل و شیپور و تلویزیون و تار و تنبور و رقص و آواز واقعیت پیدا می کرد همۀ سخنرانان و شعار دهندگان و اهل موسیقی و خوانندگی و رقص و آواز رهبران انقلاب و مقاومت نامیده می شدند و هر فرصت و موج سوار و مفت خور و انگل هم که برای هیزم شکنان و طلسم شکنان فضای اختناق و مبارزان و مقاومان واقعی در داخل میهن هن هن می کند و از کنار گود در ساحل عافیت و راحتی فرنگ یا کاخهای سعودی (اگر مرحوم نشده باشد) آه و ناله و شعر و شعار و «لنگش کن» سر می دهد، به سکه ها و دستمزدهای رهبری قیام و اعتراضات دست پیدا کردند و آن همانا بردن اسم این مدعی وقیح و اکنون دیوانه و روان پریش قرن سر از گور برآورده، ولو یک بار هم که شده، در میان فریادهای مردم بیش از صد شهر ایران می باشد که دیده و شنیده نشد که نشد و گفته ها و نوشته های ما جداشدگان و مخالفان فرقۀ رجوی را مبنی بر بی پایگاهی و ایزوله شدن مطلق این فرقه در میان ایرانیان داخل و خارج را به وضوح ثابت کرد.

قربانعلی حسین نژاد – پیوند رهایی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط