9.1 C
Paris
Wednesday, February 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نگاهی گذرا به رویاهای برباد رفته

تا آنجا که به آقای رجوی برمی گردد تمام تلاش وامکانات خود به کارگرفت تا به هرقیمت درعراق بماند اما دراوج نا باوری نه تنها چراغ سبزجمع کردن بساط قلعه اشرف بلکه فرمان دپو ارثیه به جا مانده ازصدام به البانی هم صادرشد.

ولی باید اعتراف کرد که بالاخره توانست امتیازحفظ حصارهای تشکیلاتی را بگیرد اگرچه بعد ازرفتن صدام درعالم واقع درعراق هم دیگرحفظ حصارهای فیزیکی امکان‌ پذیرنبود.

این امتیاز بسیار بزرگی است چرا که هنوزحصارهای ذهنی همچنان به دست وپای کسانی که خمیرمایه اندیشه شان سالیان دراز درشرایط استثنایی عراق ورزیده وبه تنورچسبانده ،آنچنان که صاحب خون نفس می پسندید وصلاح میدانست پا برجاست.

البته بهای سنگینی دراین راستا البته نه ازجیب خودش بلکه با خون نگون بختان گرفتار در چنبره شیطانی اش پرداخته شد .

امابرای فرارازپاسخ‌ گویی درقبال همین خونهای به نا حق به زمین ریخته شده است که دراوج عوام فریبی هرچند یکباربه اجبارودروغ مطلق دم ازسنت امام حسین وچراغ خاموش برای مصرف تبلیغاتی و رد گم کردن میزد.

نمی‌دانم حتما امام حسین هم درشب عاشورا بریدگان ازخودرا چنین مچاله کرد به راستی ازدرون چنین اندیشه ای چه میجوشد وارزش انسان در چیست و کجاست؟

اما چه باک لابد هدف وسیله را توجیه میکند، چراکه برای گرفتن امتیازحفظ ظرف تشکیلاتبا حضوردرالبانی باید بها پرداخت یعنی قیمت تضمین کرسی رهبری، وتمامی اقدامات مقابله با پروژهای انتقال سازمان ملل برای طولانی‌تر کردن ماندن درعراق نیزفقط دراین چهارچوب قابل توجیه است

اگرچه فهم این اقدامات به جزبرای کسانی که با پرداخت بهایی بس سنگین، درزیرباران تحقیرو توهین ذوب شدگان درهمین کوره، موفق به فرارشدند ساده نیست ،هدف ازبراه انداختن انقلابات عجیب وغریب با تمام بندهای الف تا ی، کوره ، غسل هفتگی، صلیب ،تنگه وتوحید وغیره که تنها درخدمت تحکیم پایه های همین مناسبات مبتنی برمرید ومرادی بود تا بتوان ازمرید بی نوا تحت تأثیر یک فضای خانقای ونه یک مناسبات سیاسی مستمرا بیعت گرفت.

اما با توجه به تجربه پیامدهای فروریختن حصارهای فیزیکی، که دیدیم با رسیدن پای نیروهای امریکایی وترک برداشتن حصارها ی فیزیکی چطورموج اسیران به بیرون سرازیرشد البته بااین تفاوت که ازبند رستگان حصارهای فکری که رفتن ازتشکیلات را برماندن درآینده ترجیح خواهند داد

به مثابه فنری فشرده وقتی رها شوند عامل فشاری به مراتب مضاعف وجدی ترخواهند بود چرا که سالها درزیرمهیب ترین فشارها درسودای تحقق ارمانی والا ازهمه چیزدست شسته اند ولی سرانجام خود را بازیچه دست کسی مبینند که سودای جزدست یابی به قدرت به هرقیمت ازابتدا نداشته وحقانیت خود را تنها برپایه درندگی حکومت ونفی آن می بینندمیتواند کاخ رویاهای رهبرمفقود را بطورجدی بلرزه دربیاورد

چرا که یک سازمان سیاسی با پتانسیل تاثیرگذاری جدی ومثپت درسرنوشت مردم را به روزگاری کشاند که امروزتنها درهیئت یک فرقه مذهبی درخدمت راست ترین قشرهای نظام سرمایه داری نقش بازی میکند تا شاید برای چند صباحی پرچم استراتژیی شکست خورده‌ای را به هرقیمت برافراشته نگه دارد

با توجه به همین موضوع تا آنجا به خواسته قلبی آقای رجوی برمیگشت وشخصا بارها تأکید کرده «ترجیه می داد دفترمجاهیدن درهمان عراق بسته شود» یعنی با یک تیردونشان ، هم از درد سرعواقیبی که دیریا زود در البانی بلخره گریبانش را خواهد گرفت خیال خودش را راحت وهم نان لیست بالا بلندتری ازقربانیان که همیشه کالای دکان اوبوده دردست خواهد داشت تا یک روز به خاک پای سرورشهیدان امام حسین و روزی دیگربه مکین پیش کش کند

جمشید طهماسبی – وبلاگ فلق

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط