16.9 C
Paris
Monday, May 16, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مسعودرجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت وجنایت و برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند

zahra2

تاریخ تکرارمی شود. آری اینچنین بود اعتصاب غذای اجباری ۱۰۸روزه ومرگ تدریجی قربانیان درلیبرتی.

وقتی عکسهای قربانیان مجبور به مرگ تدریجی بنام اعتصاب غذا را مشاهده می کردم آهی ازنهادم برمیخواستد وبغض گلویم را می فشرد عکس یکی ازاین اعتصابیون اجباری که چهره دردناکی داشت وبرروی تخت درازکشیده بود خانمی بود که سرطان داشت ودارای دوفرزند بود من او را در اشرف می شناختم واززنان شورای رهبری بود.

بیاد بردگان وقربانیان اهرام سه گانه مصرمی افتادم بردگان وقربانیان اهرام سه گانه مصرتا آخرین نفس ورمق کارمی کردند در نهایت اجساد آنهاد به عنوان ابزاری وخشتی جرز دیوارمی شد تا دیواربالا رود آری حتی به اجساد بردگان قربانی رحم نمی شد.

آری درتاریخ معاصرما تاریخ تکرارمی شود اینبار با سس انقلابی آری این قربانیان در لیبرتی چقدر بخت برگشته ومغزشویی شده اند.مسعود رجوی به راحتی آب خوردن فرمان این اعتصاب غذای اجباری را به مدت ۱۰۸روز داد وبه بعد به راحتی آب خوردن فرمان پایان اعتصاب غذا اجباری را داد.

خدایا برای این برده دارنوین وسنگدل خائن به میهن ومردم هیچ مهم نیست که چه صدمات جبران ناپذیرجسمی وروحی به اعتصاب کنندگان اجباری وارد شده است.

دراعتصاب غذای اجباری دورقبل سی وچند گروگانی که بدستور رجوی اعتصاب غذا کرده بودند

واضح شد که هرچند آن موقع کسی فوت نکرد ولی بعد ها ازمیان این اعتصاب کنندگان رجوی ارمغان مرگ ومیر داد وبسیاری ازانها مستمر در درد وشکنجه بودند ولی علنی نمی شد و بی تردید درمورد این ساکنان لیبرتی ظاهرا اعتصاب غذا اجباری به فرمان پایان گرفته است ولی آنان بی گمان در درد و رنج ناشی از صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی دست و پا می زنند و فریاد رسی ندارند .

درزمانی که من درقرارگاه واسارتگاه اشرف بودم درجلسات اجباری ومغزشویی شده مسعودرجوی ومریم رجوی این رهبری خودخوانده می گفتندخون ونفس شما مال رهبری است خونتان برای مسعود ونفستان برای مریم است این زن ومرد خائن به میهن ومردم نسبت به قربانیان مغزشویی شده خود بی نهایت سنگدل بوده وهستند ودراین سنگدلی حدومرزی نمی شناسند.

دراسارتگاه اشرف مارا که شستشوی مغزی می کردند با اجبارهمراه بود میدانستیم در چنگال دشمن هستیم ما بشکل روانی به شکل فیزیکی شکنجه می شدیم.

آیا بقیه فرقه ها در طول تاریخ اینگونه بوده اند؟ مسعودرجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت وجنایت واین برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند. به امید آن روزکه دیر نباشد

زهرا سادات میرباقری – سایت زنان

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط