18 C
Paris
Monday, July 22, 2024

دروغگویی کار همیشگی فرقه رجوی

همانطور که همه شما در جریان هستید سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی به دروغگویی و دروغپردازی و فرافکنی و دروغ افکنی معتاد شده است و یک لحظه بدون دروغگویی اموراتش نمی چرخد .

لذا در این رابطه ما همواره شاهد وعده های دروغین و تکراری سرنگونی بوده ایم و اکنون هم برای پس نیفتادن از قافله حرکات اعتراضی مردم ایران نسبت به معیشت و مسائل اقتصادی و صنفی را مصادره کرده و به خودش نسبت می دهد در صورتی که تا کنون نه تنها مردم ایران در جریان حرکات اعتراضی شان در دی ماه گذشته و تا کنون یک شعار بنفع این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی نداده اند بلکه تنفر خود را با شعار مریم عضدانلو خفه شو نسبت به این سازمان فرقه گرا و تروریستی ابراز داشته اند .

ولی متاسفانه هنوز هنوز سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی شیر فهم نشده اند و همچنان ابلهانه حرکات اعتراضی مردم ایران بخود منتسب کرده و همچنان وقیحانه و با کمال پر رویی وعده های دروغین و تکراری سرنگونی سرنگونی را تکرار می کند. ولی همگان می دانند که سازمانی که در مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش سرکوب و سانسور و خفقان شدید و نقض فاحش حقوق بشر بیداد می کند و در از آزادی و عدالت اجتماعی بویی نبرده است. نه تنها نمی تواند تنها آلترناتیو باشد بلکه هسچ جایگاهی در بین مردم ندارد و منتسب کردن حرکات اعتراضی مردم به خودش دروغ بزرگی بیش نیست که همانند همه دروغ های تکراری اش نه تنها  کسی را نمی فریبد  بلکه باعث افشای بیشتر چهره کثیف و دروغین این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی می گردد.

علی جهانی – وبلاگ آیینه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط