5 C
Paris
Friday, January 27, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟

radjavi_mesdaghi

من یکی از ساکنان کمپ ” تیف” بودم ،کمپی کە نیروهای آمریکایی برای اعضایی کە نمی خواستند نزد مجاهدین و در تشکیلات آنان باشند، بە وجود آوردە بودند .من هم همراه بسیاری از افرادی کە در طول چند سال مشقت آنجا را تحمل کردند و بە ایران نرفتند ،بعد از تعطیل شدن آنجا با تحمل آوارگی و دربه دریهای فراوان خودم را بە اروپا رساندم. جزو همان کسانی کە آمریکاییها  ” سر کوچە گذاشتند.
نام “ایرج” مصداقی را اولین بار در “تیف” شنیدم .من هیچگاه زندانی سیاسی نبودم، مانند اکثریت مردم با رژیم و جنایاتش مخالف بودم وهستم. در ” تیف” کسانی کە قبلا در زندانهای رژیم بودند و ایرج را می شناختند با او در ارتباط بودند، ایرج بە آنها زنگ می زد ،آنها را دلداری می داد و مانع از ضدیت هیستریک آنان با مجاهدین می شد.  مشکل اصلی و اساسی را رژیم معرفی می کرد و بە درد دل  آنها گوش می سپرد.
آنها در وضعیت روحی و روانی مناسبی نبودند، آرمانهای خود را بر باد رفتە می دیدند و اکثر آنها حالتی عصبی و سرخوردە داشتند.
به جرأت می گویم کە ایرج مصداقی مانع از رفتن بسیاری از اعضای “تیف” بە ایران شد ،او همیشە دشمن اصلی و آشتی ناپذیر را رژیم معرفی می کرد، و شاید همین تاکید ویژە بود کە عدەای از ساکنان آنجا را بە این نتیجە رساندە بود کە او مامور مجاهدین است.
بە بسیاری از آنها کمک مالی کرد و در مسیر آمدن بە اروپا مدام با آنها  تماس می گرفت و بە آنها روحیە می داد . متأسفم کە در شرایط کنونی کسی از آنها را ندیدم کە پا پیش بگذارد و بە این حقایق شهادت بدهد.
و حالا بعد از انتشار نامەای سرگشادە بە آقای “رجوی”، عدەای چپ و راست بە میدان آمدە و می خواهند کە او را بە رژیم بچسبانند ، بە قول سعدی ” یکی بر سر شاخ بن می برید
یکی نیست بە این جماعت بگوید کە چرا عادت بە انتحار کردەاید! اگر ایرج مصداقی مزدور باشد باید همە شما از بالا تا پایین به خودتان شک کنید و بروید آزمایش دی ان ای بدهید.
در قرن بیست و یکم سعی در قدیس کردن و امام معصوم کردن کسی دارید، نمی شود. حتی تئوریسین دست راستی رژیم ،”عماد افروغ “هم در تلویزیون رژیم می گوید اگر یک فرد عادی در جامعە نتواند ولایت فقیه را مورد مواخذه و محاکمە و عزل قرار دهد،  ولایت فقیه تبدیل بە طاغوت می شود .( نقل بە مضمون
آنها هم با تمام دگماتیسمی کە دارند فهمیدەاند کە این قدیس بازی در دنیای امروز مضحکە می شود. چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟
چە نیازی دارید عدەای را برای فحاشی بە مصداقی بە میدان بیاورید کە از اول تا آخر مقالەشان ، از ٣٠ خطی کە نوشتەاند ،فقط ٣٠ غلط املایی وجود دارد، شما دشنام هایی را می دهید کە بلد نیستید آن را بنویسید.
من هیچ گاه هوادار مجاهدین نبودەام ،بر اساس یک اتفاق سر از اشرف در آوردم و چند سال از عمرم را آنجا تلف کردم ، مدعی وشاکی کسی نیستم و آن را تجربەای در زندگی ام می دانم شما صادق ترین و پاکترین هواداران خودتان را کە سالها در زندان و در گوشەء سرد سلول بە شما عشق ورزیدە بودند، تبدیل بە دشمن کردید ،چە انتظاری از من دارید کە ارتباط و اتحادی با شما نداشتەام؟
اما امثال همین مصداقی بودند کە مانع از ضدیت و دشمنی امثال من با شما شدند . سایت پژواک ایران خط و مسیری را دنبال کرد کە هر کس اندکی انگیزە برای مبارزە با رژیم در او ماندە بود ،بە جادە و مسیر انحرافی ضدیت عجیب و غریب با شما نییفتد. من از وقتی کە بە دنیای آزاد دسترسی پیدا کردەام یکی از خوانندگان مداوم مطالب این سایت بودەام ،تا  الآن هیچ گاه علیه شما چیزی ننوشتە بودم.
شما اگر اندک اعتباری در ذهن افرادی خارج از دایرەء بستەء خودتان دارید، بە خاطر وجود خط فکری و خط سیاسی است  کە امثال مصداقی دنبال کردەاند ، چرا اصرار دارید این آخرین حلقەء اتصال و ارتباط خود را با دنیای خارج از پیلەء خودتان از بین ببرید؟
ع .ریحانی

منبع:پژواک ایران

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط