سخنرانی خانمها حمیرا محمدنژاد، زهرامعینی و بتول سلطانی درنشست جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس

سخنرانی خانمها حمیرامحمدنژاد
زهرامعینی
وبتول سلطانی
ازانجمن زنان آلمان
در نشست افشاگرانه جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس درباره نقض حقوق بشر وافشای ماهیت تروریستی فرقه.

اعضای جداشده از فرقۀ رجوی در یک نشست با سخنرانی گروهی از اعضا و مسئولین قدیمی این فرقه از جمله از شورای رهبری آن به بیان مشاهدات و تجارب خودشان از دورانی که در تشکیلات این فرقه بودند، باذکر موارد زیادی از نقض حقوق بشر دردرون تشکیلات ، ادامه فعالیتهای تروریستی این فرقه و همچنین افشای شوی مریم قجر با شرکت نمایندگانی از اربابان منطقه ای و امپریالیستش گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق پرداختند.

 

کانون آوا – پاریس – اول ژوییه 2017 – 10 تیرماه 1396