2.9 C
Paris
Friday, December 9, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تعریف سکت و فرقه ها

La Secte-Terroriste Des Radjavi-1
فارغ التحصل پسیکولژی ف دیتر روهمان
تحت نام “سکت وکالت ” گروههای مذهبی ، سیاسی ویا گروههای روانی فهمیده میشوند که از نیازهای بشری به مفهوم زندگی ،معنویت ، سرسپردگی ، امنیت ، عشق ، همبستگی ، صلح ، اعتماد به نفس ، هویت ، دورنمای اینده ، جهت گیری وامید را مورد استفاده خود قرا رمیدهند.
این جنبش ها به عنوان “مخرب ” خوانده مشوند زیرا برای بدست آوردن اعضا وحفظ آنها از روشهای مبدل استفاده میشود که برای فرد درواقع امکان یک روشنگرایی بدست نخواهد آمد درواقع در ابعاد بزرگاز فریبکاری استفاده میشود

وابستگان از برخوردهای ناگهانی عضوهای چنین گروههای سکتی عموما دچار گیجی مشوند.جهان بینی اولیه وارزشها در عرض مدت کوتاهی بوسیله ارشهای گروه سکت جانشین میشود . مشگل وبن بست برای هر فرد در این است که ارزشهای جهان جدید به سادگی بدون تعمق قبول شده است. این باعث میشود که جدایی از گروه با سختی زیاد همراه باشد.
این در تمامی فرقه ها مشترک است که یک رهبری آتوریته معرفی میشود که اعضا از او بطور مطلق پیروی کرده و به او سرسپردگی کامل ووفادار و گوش به فرمان باید باشند.
یک سری آموزشهای کامل در یک محیط بسته داده میشود که به عنوان حقیقت مطلق معرفی شده و نباید زیر علامت سوال برود.عموما بر اساس ایدئولژی بنا شده است که بر زمینه های مذهبی سنتی پایه ریزی شده اند ، وهمچنین با افزرایش “پسیکولژی فرقه ای ” همراه است . در کانون این ایدئولژی همیشه اغلب یک قول نجات برای بهتر شدن ، ورهایی جهان و فرد قرار دارد ، البته تحت شرایطی که اعضای فرقه که اعضا بدون هیچ انتقادی از رهبری پیروی کنند .اغلب در این فرقه ها اعضا در زندگی روزانه شان بطور آهنینی سازماندهی شده اند که در مرحله شروع بر اساس پرنسیب پله به پله اهداف به شخص آموزش داده میشود(بسته به سطح هر فرد ) با او برخورد میشود. پروسه دینامیزم گروه مانند انطباق ، هدف مشترک . تقسیم نقش و وابستگی تعریف درباره نرمها و ارزشها به یک اجتماعی کردن ارزشهای فرقه میرسد که به سوی الینه شدن فرد در فرقه و همچنین گسترش ایدئولژی فرقه بوسیله وی میشود.

عضو جدید سریعا قدرت تصمیم گیری خود را از دست میدهد ، ویک پروسه فردزدایی صورت میگیرد .این البته بطور معمول بدون هیچ گونه نشانه ای از اجبار صورت میگیرد. عضو قدم به قدم همزمان با بکار بردن این تکنیک شستشوی مغزی میشود بطوریکه خودآگاهی نسبت به هویت شخصی خود را بطور کامل از دست بدهد. این احساس داده میشود که تغییرات رشد فرد در خدمت ارزشهای والای تمامی بشریت است .برای اینکه خود خواهانه و خود پرستی تاثیر نکند ، همچنین برای انطباق درونگروهی -بایستی که سرگرمی های شخصی و علایق شخصی کنا ر گذاشته شوند.
جهان ساده به “سیاه “و “سفید”تقسیم ونشان داده میشود-مطلق گرایانه فکر کردن -. در عرض مدت کوتاهی تازه وارد به مرور ، اما بطور سیستماتیک اموزش داده میشود ، این مطابق این آموزش های رهایی فکر کند وعمل بایستی نماید. این شستشوی مغزی شدید فرد از ترکیب ماهرانه ، شیرینی و شلاق انجام میگیرد ، هویت ،عزت نفس و خوش حالی تنها درمقابل اطاعت در مقابل رهبر و قواعد وآموزشهای وی مشخص میشود.
برای هر فردی مشخص نیست که در چه وقایعی در نوک هرم گروه اتفاق میافتد. هر شخص تنها مقدار اطلاعاتی را دریافت میکند ، که باید بداند ، که خود را بتواند با گروه انطباق دهد . برای فرقه سوالات ناراحت کنند ودردرسر ساز به عنوان خطرناک ، شیطانی ،منحرف و یا بطور ساده غیر مهم ارزیابی میشود.
اکثر اعضای فرقه میاموزند که یک زندگی زاهدانه ، با دیسپلین و مطیع را اجرا کنند. رفتار آنها یک طرفه وتحت کنترل است. اطلاعات بین آنها ودنیای پیرامونشان سانسور شده است . عضو بدبین در مقابل هرکس میباشد که کوشش کند رابطه با گروه را خراب ویا تحلیل ببرد ویا در درست بودن و در دکترین فرقه شک وتردید کند وبخواهد سازمان را لکه دار نماید ، سوالات این افراد از طرف اعضای فرقه به اجبار قطع شده و مانع سوالات میشوند.
بطور قوی از تکنیک های قوی فرقه ای مانند سرودهای دستجعی ودیگر تکنیک ها ی فرقه ای استفاده میشود با این باور که میگذارد فرد فکر کندکه باعث رشد میشود. اما در عمل در جهت محدود کردن قدرت شخص برای تفکر کردن و تصمیم گرفتن در باره زندگی اش میباشد. این با قول رهایی انگیزه داده میشود که به سختی این قولها عملی میشود ، مثلا نجات جهان ، قدرت مافوق تصور ، زنده ماندن در فاجعه جهانی ، وسطوح بالا ی معنویت دست یافتن
هرچه فرد تازه وارد بیتشر وبیشتر تحت شستشوی مغزی والقا قرا ر میگیرد وهرچه او امادگی بیشتری برای القا شدن داشته باشد ، وعلاقه به دنیای جدید ارزشها نشان دهد ،برای شخص سخت تر میشودکه به بلوغ شخصیتی برسد و شخصیت واقعی خودرا تکامل دهد.
القا این اثر را دارد که ارزشهای گذشته ، نرمها ، باورها و نمونه رفتاری اولیه کنار گذاشته میشود.اما اینگونه نیست که برای همیشه پاک شده باشند .هویت “قدیمی “توسط هویت جدید جانشین میشود و هویت قدیمی بدون قدرت میماند ، اینکه بتواند بطور عینی قادر به ارزیابی بوده ویا تفکرات انتقادی برخورد نماید . و این غیر ممکن میشودکه فرد یک تصمیم مستقل گرفته که بدور از دستورات فرقه میباشد. ،
عضو میگذارد که توسط رهبر ، ایدئولژی ویا سازمان هدایت شودویا ا نگیزه گیرد . بطور موازی یک حس الیته یا خاص بودن دراو رشد میکند ، که از باورها نتیچه گیری میشود، “که تنها حقیقت “را او وفرقه دارند و انتخاب شده است .
برگردان ، ساسان برای سایت مستقل

منبع؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط