18.8 C
Paris
Thursday, June 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

اسماعیل وفا یغمائی؛پیام و در خواست از رفقای سابق شورائی

V.VAFA
دوستان و رفقای سابق شورائی
با درود
با توجه به آنچه که گذشته و میگذرد. بااتهامات اطلاعاتی خواندن من و اتهاماتی که متوجه برخی از اعضای سابق شوراست ، من بر این حرف منطقی ودرست سازمان مجاهدین خلق ایران ( در رابطه با پافشاری برموضع گرفتن آقایان قصیم و روحانی در مورد من و آقای مصداقی) کاملاصحه میگذارم، حق را به سازمان مجاهدین و مسئولان شورا میدهم که باید تک تک اعضا موضع خود را در این باره روشن کنند و از تک تک شما تقاضا میکنم با توجه به این خواسته در این رابطه موضع روشن بگیرید.
اطلاعیه جمعی شورائی کافی نیست، در این گریزراه که بیش از همه بایست به ندای شرف و وجدان گوش داد موضعگیری تک تک شما بر له یا بر علیه این مساله ناگزیر است.چشمداشتی به نتیجه ندارم که من بعنوان یک شاعر با کارنامه ای چهلساله و روشن بی سپر و سلاح و با ترانه ای شاد و روشن بر لب، از نژادهمان ترانه هائی که به خاکپای ملت بزرگ ایران نثار کرده ام بمیدان آمده ام ، بمیدان آمده ام چون میبایست بمیدان آمد فارغ از نتیجه و برد و باخت. از اکثریت اعضای «مجاهد و مسلمان و موحد شورا» که تابع روحیه انقلابی و توحیدی و جمعی و از پیروان عقیدتی رهبر عقیدتی هستند هیچ انتظاری ندارم موضع آنها برای من روشن است ولی از سایر اعضا امثال دکتر هزار خانِی، پهلوان فیلابی، بهرام مودت، استاد رضا اولیا، دکتر علی معصومی،دکتر جواد یوسف معمار،استاد محمد شمس و امثال آنها میخواهم به روشنی موضع بگیرند و اعلام کنند آری اسماعیل وفا یغمائی عضو اطلاعات، یا در رابطه با اطلاعات و… ادعاهای یاد شده در همه جا و منجمله نامه همسر سابقش که سندی و بینه ای روشن است درست است.
در یکسو وجدان شما و حقیقت بعنوان قاضی ایستاده و در سوی دیگر یک تن یا چند تن. مطمئن باشید شما نمی توانید در درون و بیرون خود از کوبیدن چکش بر روی میز و دادن رای مثبت یا منفی شانه خالی کنید.مثبت یا منفی بودن رای مورد نظر من نیست ،تنها داوری شما ، چنانکه خودتان می گوئید بعنوان آلترناتیو رژیم جنایتکار ملایان است ، تنها داوری شماست که برای من مهم است و با زهم پرده را بالاتر و بالاتر میبرد و نشان میدهد پس از پیروزی فرضی رهبر کبیر انقلاب با چه رژیمی روبرو خواهیم شد و چه کسانی سکان قدرت را در دست خواهند گرفت و این بسیار مهم است.
در سال 2007 در یکی از گرد همائی های مجاهدین ،بر سر میز کتاب پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، یک جلد کتاب از مجموعه شعرهای مرا خریداری نمود و بهای آنرا به اصرار به من پرداخت .من از او خواستم در پشت اسکناس ده یوروئی بیادگار چیزی بنویسد تا باعث افتخار من باشد و من از پهلوان شریف ایرانزمین و میراث بر آئین مردانگی پهلوانانی چون پوریای ولی و تختی بزرگ یادگاری داشته باشم.پهلوان نوشت و امضا کرد تصویر این اسکناس را میبینید.بعنوان مثال این موضع پهلوان در سال 2007 در رابطه با یک شاعر ایرانی در تبعید بود که چهارده سال بود سر از مجاهدت و پذیرش رهبری عقیدتی بر تافته و بقول همسر سابق شرایط سخت عراق را تاب نیاورده بود. اینک دوباره از او و دیگران میخواهم پس از گذشت پنج سال پس از آن تاریخ اعلام موضع نموده وچگونگی تغییر تحول مرا توضیح داده وبا سند و ومدرک اشکار نموده و بنویسند اسماعیل وفا یغمائی اینک عضو یا در رابطه با اطلاعات رژیم اخوندی است و با این اعلام موضع هرچه قاطع تربه یاری رهبر بزرگ انقلاب و مهر تابان آزادی سمبلهای «اخلاق و صداقت و جوانمردی و..» بشتابند.
با احترام و ارادت
اسماعیل وفا یغمائی
ده ژوئن 2013 میلادی

دریچه زرد

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط