20.2 C
Paris
Thursday, September 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

آقای توتونچیان! آدم بە زندان نمی رود کە تبدیل بە بازجو بشود

secte de radjavi

آقای “محمد حسین توتونچیان” ، مسئول سایت فاخر “آفتابکاران” در یک برنامەێ تلویزیونی در سیمای مجاهدین از جملە می فرمایند: ” از ایرج مصداقی پروندەای رو خواهم کرد کە هر کس کە تا بە حال بە او سلام کردە خجالت بکشە ، وای بە حال اونایی کە شعر گفتن ، وای بە حال اونایی کە گمشده شون رو پیدا کردن. ” ایشان قبلا هم در مقالەء بلند بالایی کە در سایت آفتابکاران درج شد از رشادت ها و قهرمانیهایشان در زیر شکنجە و در زندانهای رژیم داستانها گفتە بودند.

آقای ” توتونچیان “! بگذارید بە عنوان کسی کە حتی یک ساعت هم زندانی سیاسی نبودە خدمتتان عرض کنم کە: آدم بە زندان نمی رود کە پروندە سازی برای دیگران را یاد بگیرد ،آدم بە زندان نمی رود کە بازجو بشود ، آدم بە زندان نمی رود کە طلبکار مردم بشود ، آدم بە زندان نمی رود کە دژخیم وار برای حذف ، طرد ،خاموش و نابود کردن همرزم سابقش، لیست بە دست ، خانە بە خانە بە گدایی امضا برود.

شما چرا بە جای فرهنگ کسانی کە فروتنانە بە طناب دار بوسە زدند ، فرهنگ زندانبانها را یاد گرفتەاید؟ این لیست تهیە کردن و بە دنبال امضا گشتن برای اعلام ارتداد و منکوب و محکوم کردن یک نفر، فرهنگ چە کسی است؟

من اگر چە در کنار آن عزیزان جان باختە نبودەام، با آنها هم نفس و هم قفس نبودەام اما سرگذشت آنها و مرام و مسلکشان را در کتابها خواندەام ،قصەء آنها را شنیدەام. امکان ندارد برای ترویج و تایید چنین فرهنگی با رضایت خاطر بە اسقبال مرگ رفتە باشند، امکان ندارد

واقعا آدم می ماند کە چە طرز فکر و کدام ایدئولوژی بە شما اجازەء این همە دروغ و تهمت را می دهد؟ یعنی فکر می کنید این تهمت ها و تهدید ها و هوچی گریها از خاطرەء تاریخ پاک میشود؟ واقعا چنین فکر می کنید؟

جملەء آخر شما را هم کە در همین صحبت تلویزیونی ایراد فرمودید اینجا می آورم . بد نیست خودتان هم یکبار آن را بخوانید : ” وقتی این همە نامردمی آدم می بینە ،، هیچ راه حلی نیست الا اینکە بر باورهای خودش استوار باشە، بە مجاهدین با همەء توانش کمک بکنە. این تنهاراه سالم ماندن هر انسانیە در هر کجای این کرەء زمین ،والسلام !” این هم تنها راه سالم ماندن هر انسانی در هر کجای کرەء زمین . باور نمی کنید؟ این هم لینکش ،خودتان ببینید

ع . ریحانی

منبع:پژواک ایران

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط